RiverGroup
 
       
   OUR BRANDS            

     
ABOUT US


“หนึ่งในความภูมิใจที่เราเป็นผู้ผลิตกระดาษชำระแห่งแรกของประเทศไทย” ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ บริษัทในเครือริเวอร์ กรุ๊ป มุ่งมั่น พัฒนา สินค้า ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง
 
   READ MORE
Consumer
Professional


NEWS

09.07.2015 การจัดงานทำบุญประจำปีและกิจกรรมจิตอาสาของทางบริษัท
           GO GREEN

กระดาษทิชชู นับเป็นวงจรสุดท้ายของกระดาษที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก พวกเราสามารถมีส่วนช่วยในการลดการตัดต้นไม้ได้ โดยเลือกใช้ กระดาษทิชชูที่ทำจากกระดาษสำนักงานและนิตยสารที่ผ่านการใช้งานแล้ว ทดแทนการใช้เยื่อกระดาษใหม่ ที่เรียกว่ากระดาษทิชชูรีไซเคิล หรือสามารถมีส่วน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ กระดาษทิชชูที่ทำจากกระดาษสีธรรมชาติ (ที่ไม่ผ่านกระบวนการใช้สารเคมีฟอกสี) ที่เรียกว่า กระดาษทิชชูรีไซเคิลสีธรรมชาติ
  More News
   READ MORE